vrijdag 27 december 2013

Gaele Balthazar Botthes Heslinga van Galama

De vader van Tjamck Gaeles Heslinga was Gaele Balthazar Botthes Heslinga van Galama. (Bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster)
Deze Gaele was een zoon van Botthe Gaeles Heslingha van Galama en Eelck Sickes van Albada. Hij was rond 1430 in Poppingawier geboren.


(http://www1.fa.knaw.nl/HISGIS/Stinzen/POPPINGAWIER.html)

Heslinga (Poppingawier FC6, SC6)

Als familienaam Heslinge en gelijktijdig als veldnaam Heslumma meden komt de naam in Poppingawier vanaf 1446 voor; de stins Hesselinga huys vanaf 1482; Hesslema guedt in 1543; in de 17de eeuw Heslinga staten.

Volgens 16de-eeuwse fictie zouden de Heslinga's van Poppingawier afstammen van de Galama's van Koudum. Aanleiding tot deze fictie gaf de in de familie frequente voornaam Gale. Botthe Heslinge te Poppingawier boedelde in 1446 zijn zoon Hette uit met ondermeer land in Heslummameden. In 1473 was Hette Buttez Heslinghe een van de getuigen bij het opmaken in Franeker van het testament van Yd Heringa uit Rauwerd. Een andere zoon, Gaele Buthaz, erfde het huis. In 1482 werd de stins Hesselinga huys van zijn zonen Eke en Buto Gaelez door Wybe Jarichs van Meskewier ingenomen. Hun zwager Douue Jellez Syarda werd daarbij gedood. Buto en Eke heroverden de stins. Door hun tegenstander Hessel Jongema op Albada in Go├źnga werd het huis uiteindelijk met geweld ingenomen ende omgeuorpen. Eke en Buto gingen het jaar daarop opnieuw tot actie over. Zij plunderden Wygerahuis in Terzool en namen Wopcke Wygera en diens zoon gevangen. Ook nu was Hessel Jongema hun tegenstander: hij veroverde Hettemahuys te Poppingawier en nam Butto Hettez, een neef van Eke en Buto Gaelez, gevangen. Door bemiddeling van de Leeuwarders die heimelijk aan de kant van de Heslinga's stonden, kwam het tot een zoen.

Botte Hettez deed in 1497 een poging door naasting in het bezit te komen van een rente uit Heslinga, die door zijn neef Eeka Gaelez was verkocht.
Omdat Eke en Buto Gaelez geen kinderen hadden, verkreeg Botte Hettez uiteindelijk Heslingahuis, waarschijnlijk op grond van fideicommissaire bepalingen.
In 1511 was hij eigenaar en gebruiker van Heslingagoed. In de 16de eeuw hadden geregeld overdrachten van land tussen de verschillende takken van de familie plaats. Daarbij blijkt de familie Heslinga naast Heslinga state in Poppingawier ook Haxtahuis in Terzool te bezitten. In 1543 woonde Gaele Jarichs Heslinga, tevens eigenaar van Haxta in Terzool er; in 1640 was nog een nakomeling in vrouwelijke lijn van de Heslinga's eigenaar van Heslinga; diens nageslacht noemde zich ook weer Heslinga en Haxta.
In 1640 was Heslinga verhuurd, van een stins was toen waarschijnlijk al geen sprake meer. Ook op de kaart van 1718 staat het als gewone boerderij afgebeeld.

Eigenaars

Over de eigenaars van Heslinga in 1446, 1482, 1511, 1543 en 1640 bestaat geen twijfel. De precieze filiatie, koop en vererving binnen de familie behoeft nader onderzoek. Het volgende schema is ontleend aan het 17de-eeuwse handschrift van Josias Rispens.
- Botthe Heslinge, 1446 eigenaar van Heslinga en wonend in Boornzwaag. Zoon:
- Gaele Buthaz erft waarschijnlijk Heslinga. Zijn broer Hette Bottez krijgt een deel van het Heslingaland. Zonen van Gaele:
- Eke en Buto Gaelez, 1482 op Heslinga. Hun zuster Tiam Heslinga trouwde (1) Douwe Jellez Siaerda, op Heslinga doodgeslagen in 1482,2064 en (2) Jarich Haachsta. Een zoon van de laatste zou was Gale Jarichs Haxta alias Heslinga (zie hierna). De neef van Eke, Buto en Tiam:
- Botte Hettez erft Heslinga, in 1511 eigenaar en bewoner. Zijn bastaardzoon Jarich Bottis zou Heslinga hebben "verhandelt" aan zijn neef:
- Gaele Jarichs Heslinga, 1543 eigenaar van Haxta in Terzool en wonend in Poppingawier, waarschijnlijk op Heslinga (zie hiervoor). Hij trouwde Luts Aylva. Hun dochter:
- Gaets Galedr Heslinga, trouwde met Hotse Ziuerdtsz. Zoon:
- Gale Hotsis, woonde nog op Heslinga Staten. Diens zoon was:
- Hotse Galisz, eigenaar in 1640.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten