donderdag 9 januari 2014

Odibald

Odibald was de vader van Richold II. (www.genealogieonline.nl/stamboom-bavo-van-der-molen)

bron: http://smitzimm.woelmuis.nl/843095953.htm

Ook werden de Friezen tegen de invallen der Noormannen meer veilig, nadat eenen zoon van Richoldus, Odibaldus genaamd, getrouwd is met eene dochter van den koning van Denemarken, Haddinga genoemd. Tusschen de Friesche en Deense vorsten werd een vrede verbond gesloten voor den tijd van tien jaren. Odilbaldus werd Stadhouder van Westfalen, na den dood van den ouden Iglo Lascon op het kasteel te Dokkum.


Uit: Algemeene Geschiedenis des Vaderlands, van de vroegste tijden tot ..., Volume 1
Door Johannes Pieter Arend,Otto van Rees


Obibald, die onder de algemeene toejuiching des volks, tot tweeden Koning van Friesland werd uitgeroepen. Hij was gehuwd met eene dochter des Konings van Denemarken, en wordt voorgesteld als de vader zijner onderdanen en de schrik zijner vijanden, wiens een en dertigjarige regering door geene oorlogen geschokt werd. Daarentegen overstroomde, omstreeks het jaar vijf honderd zestien, een vreesselijke watervloed geheel Friesland, en voerde duizenden menschen, benevens eene ontelbare menigte vee met zich. De storm was vergezeld door verschrikkelijke onweders en hagelbuijen, die torens en huizen verpleterden, boomen ontwortelden, en een groot aantal menschen en beesten ter nedersloegen. Men verhaalt, dat kort te voren, de dienstmaagd van zekeren Ivo Hoppers, een grondbezitter tusschen Stavoren en het tegenwoordige Hoorn, toevallig uit eene put in haren emmer een levenden haring optrok. Dit bragt Hoppers tot nadenken, te meer dewijl de afgod Stavo voorspeld had, dat de vlammen, welke het Roode Klif had opgeworpen, door watervloeden zouden gevolgd worden, die tusschen West- en Oost-Friesland heendringende, eene geweldige zee zouden vormen. Hij verkocht of verruilde derhalve zijne landerijen, en zette zich verre oostwaarts van Stavoren neder. Odibald liet drie zonen na, van welke de oudste Richold II hem in de Koninklijke waardigheid opvolgde.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten