woensdag 8 januari 2014

Richold II

Beroald was een zoon van Richold II (www.genealogieonline.nl/stamboom-bavo-van-der-molen).Uit: Algemeene Geschiedenis des Vaderlands, van de vroegste tijden tot ..., Volume 1
Door Johannes Pieter Arend,Otto van Rees


Odibald liet drie zonen na, van welke de oudste Richold II hem in de Koninklijke waardigheid opvolgde. GeĆ«erd en bemind door zijn onderdanen, werd deze Vorst niet minder ontzien door de omliggende volken, welke  dikwerf de kracht zijner wapenen moesten ondervinden. Reeds bij den aanvang zijns bestuurs bragt hij, op aandringen des volks, eene vloot bijeen, met welke zijne tweelingbroeders, Hengst en Hors, naar Britanje overstaken, om de mislukte onderneming en den dood hunner voorgangers en naamgenooten te wreken. Zij veroverden dit Rijk, en stichtten er eene nieuwe heerschappij. Middelerwijl plunderden de Denen, onder hunnen Koning Harald, Frieslands grenzen, doch vlugtten op het berigt, dat Richold tegen hen in aantogt was. Deze, hiermede niet bevredigd, zond zijnen veldheer Hercon, een man sterk en groot van ligchaam, stout en onversaagd van gemoed, met een heir naar Denemarken, dat alles te vuur en te zwaard verwoestende, in zegepraal naar Friesland terugkeerd. Even gelukkig bedwong hij een opstand de Sikamheren en Westfalingers, die tot vernieuwde onderwerping genoodzaakt werden; ook versloeg hij de Batavieren, welke zich reeds van een groot gedeelte van West-Friesland hadden meester gemaakt, waar thans Dibbald regeerde. Te midden dezer overwinningen overleed Richold in het jaar vijf honderd zeventig, in eenen ouderdom van drie en negentig jaren, van welke hij drie en veertig als Regent, aan het geluk zijner onderdanen gewijd had. Het bijgeloof beschouwde als een voorteeken van zijnen dood, den geweldigen stormwind en watervloed, welke in hetzelfde jaar, drie dagen en zoo vele nachten Friesland onder de golven bedekt, en er vreesselijke verwoestingen hadden aangerigt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten