dinsdag 31 december 2013

Ygo Gales Galama

Ygo Gales Galama (geboren rond 1035 te Staveren) was de vader van Gaele Ygos Galama. (Bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-bavo-van-der-molen)

http://smitzimm.woelmuis.nl/843095832.htm

Ygo Galama sneuvelde in 1099 tijdens de eerste kruistocht en werd in Antochië begraven

In een veldslag tegen de Turken werden de friese edellieden Igo Galama en Obbo Hermana zwaar gewond. Beiden herstelden; alleen bleef de linkerarm van Hermana verlamd. Mede door die handicap liep Galema bij de belegering van Cesarea weer een verwonding op. Hij overleed op de terugtocht in Antiochïe.
Anno 1099. De Friese edellieden Eelco Liauckama en Botnia werden wegens hun onverschrokken dapperheid bij het beleg en de inname van Jeruzalem, door Godfrid tot ridders geslagen.
Godfrid had zichzelf tot Koning van Jeruzalem uitgeroepen. De Sultan van Egypte, aan het hoofd van een machtig leger Saracenen, lukte het niet om de stad te heroveren. Het leger van de Sultan werd nabij de stad Askelon volkomen verslagen. De dappere Friese edelen bleven, na deze eerste kruistocht, in dienst van Koning Godfrid. Andere Friezen zoals Homminga, Roorda, Cammingha en Ockinga, die zich in Italïe toegelegd hadden op een studie letteren of wetenschap, trokken later naar het heilige land.
Na de korte regeerperiode van Godfrid werd diens broer Boudewijn uitgeroepen tot de tweede Koning van Jeruzalem. Vanwege hun grote moed en krijgskundige bekwaamheid stonden de Friezen in bijzondere gunst van de Koning. Toch lokte "it heitelân". Door de Koning met goud en geschenken overladen, werden ze plechtig uitgeleide gedaan door een erewacht van honderd ruiters. Terug in Friesland, na een afwezigheid van twaalf jaren, werden ze met evenveel eerbetoon ontvangen.
Een bewerkt brokje uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland (Steensma, 1845)eerste kruistocht

maandag 30 december 2013

Gaele Yges Galama

Volgens http://www.genealogieonline.nl/stamboom-bavo-van-der-molen was Hette Gales Galama een nakomeling van Gaele Yges Galama, geboren rond 1070.


Bron http://smitzimm.woelmuis.nl/843095830.htm
Gale Yges Galama had rond het jaar 1119 een twist met Graaf Floris II van Holland over het bezit van het Kreiler Bos tussen Enkhuizen en Stavoren. Vrij spoedig daarna overleed Gale Yges.
GALAMA (Galo Iges), afkomstig uit het zelfde geslacht als den voorgaande. Van hem wordt gemeld dat hij, toen Graaf Floris II in het Kreiler bosch jagende aan de jagers van Galama hunne honden en hetgeen zij gevangen hadden ontnam, een eed deed, zich hierover te wreken. Weldra, omstreeks 1190, treft hij den Graaf in hetzelfde bosch weder aan, eischt schadevergoeding en doorboort hem op zijne weigering den arm. De lijfstoet van den Graaf snelt hem ter hulpe, doch moet na het verlies van twee hunner wijken. Beide partijen bragten hunne zaak voor den Hertog van Neder-Lotharingen, doch dezelve is niet beslist. Dit verhaal, door geloofwaardige geschiedschrijvers medegedeeld, is door anderen in twijfel getrokken.

Zie Winsemius, Chron. van Vriesl. B. V. bl. 131; Wagenaar, Vaderl. Hist. D. II. bl. 214; Sjoerds, Friesche Jaarb. D. II. bl. 318-321; Tegenwoord. Staat van Friesl. D. I. bl. 315, 316; Kok, Vaderl. Woordenb. D. XVII. bl. 7, 8; Arend, Alg. Geschied. des Vaderl. Dl. II. St. I. bl. 112.

Anno 1119. Een groot deel van de vroegere Zuiderzee bestond omstreeks deze tijd uit vruchtbaar land. De bossen, en vooral het bos Kreil, bevatten veel wild. Vallend onder het rechtsgebied van het Graafschap Stavoren, was dit bos het geliefde jachtterrein van Gale Iges Galama. Maar ook Graaf Floris II , heer van West-Friesland, jaagde vaak in dit bos. Toen op een dag Graaf Floris enkele knechten van Galama hun wapens, jachthonden en buit afhandig maakte, kwam het tot een schermutseling waarbij de Graaf verwond raakte.Kort nadien vond er bij het dorp Scharl een veldslag plaats, die door de Graaf werd verloren. Later, met een groot leger over het Vlie getrokken, dwong Floris de Friezen tot onderwerping. Maar niet lang daarna ontdeden de Friezen zich weer van het grafelijk bestuur. Floris liet hen nu met rust. en overleed in het jaar 1122. Zijn dertienjarige zoon Dirk volgde hem op onder voogdij van zijn moeder, Gravin Petronella.
Intussen ging de trek naar het Heilige land door. Vele Friese edelen scheepten zich in naar Venetië en van daar naar Jaffa. Genoemd zijn: Watze Herama, Hessel Hermana, Homme Homminga,Watze Ockinga, Sikke Kammingha. In een veldslag tegen de Parthen sneuvelden Hermana en Homminga. Koning Boudewijn en vele edelen, waaronder Kammingha en Ockinga werden gevangen genomen, Roorda en Hermana werden zwaar gewond, maar genazen gelukkig.
Anno 1123. Keizer Hendrik, achtte zich als leenheer van Holland, beledigd dat de Gravin zonder zijn toestemming de voogdij over Dirk op zich had genomen. Kort na de dood van Floris ontstonden er opnieuw ongeregeldheden en oorlogen in het Friese gebied. In de strijd mengden zich ook de verschillende Pausen van Rome. Ook diverse Duitse Vorsten waren betrokken in de schermutselingen. Zo koos Petronelle de zijde van haar broer Lotharius, Hertog van Saxen. Uiteindelijk moest Petronella, na verslagen te zijn bij Deventer, het gezag van de Keizer als leenheer over Holland erkennen. Hendrik overleed kort daarna.

Een bewerkt brokje uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland (Steensma, 1845)


Gale Yges Galama

zondag 29 december 2013

Hette Gales Galama en Epposdr. Heslinga

Gale Hettes (Heslingha) van Galama was een zoon van Hette Gales Galama. Zijn moeder was een dochter van Eppo Heslingha. (Bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-bavo-van-der-molen)
Hette en Eppos dochter trouwden rond 1330 in Poppingawier.


zaterdag 28 december 2013

Gale Hettes (Heslingha) van Galama en Jildu Binnerda

De ouders van Botthe Gaeles Heslingha van Galama waren Gaele Hettes (Heslingha) van Galama en Jildu Binnerda (Bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-bavo-van-der-molen). Zij trouwden rond 1395 in Jorwerd.


Radboudkerk Jorwerd

vrijdag 27 december 2013

Gaele Balthazar Botthes Heslinga van Galama

De vader van Tjamck Gaeles Heslinga was Gaele Balthazar Botthes Heslinga van Galama. (Bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster)
Deze Gaele was een zoon van Botthe Gaeles Heslingha van Galama en Eelck Sickes van Albada. Hij was rond 1430 in Poppingawier geboren.


(http://www1.fa.knaw.nl/HISGIS/Stinzen/POPPINGAWIER.html)

Heslinga (Poppingawier FC6, SC6)

Als familienaam Heslinge en gelijktijdig als veldnaam Heslumma meden komt de naam in Poppingawier vanaf 1446 voor; de stins Hesselinga huys vanaf 1482; Hesslema guedt in 1543; in de 17de eeuw Heslinga staten.

Volgens 16de-eeuwse fictie zouden de Heslinga's van Poppingawier afstammen van de Galama's van Koudum. Aanleiding tot deze fictie gaf de in de familie frequente voornaam Gale. Botthe Heslinge te Poppingawier boedelde in 1446 zijn zoon Hette uit met ondermeer land in Heslummameden. In 1473 was Hette Buttez Heslinghe een van de getuigen bij het opmaken in Franeker van het testament van Yd Heringa uit Rauwerd. Een andere zoon, Gaele Buthaz, erfde het huis. In 1482 werd de stins Hesselinga huys van zijn zonen Eke en Buto Gaelez door Wybe Jarichs van Meskewier ingenomen. Hun zwager Douue Jellez Syarda werd daarbij gedood. Buto en Eke heroverden de stins. Door hun tegenstander Hessel Jongema op Albada in Goënga werd het huis uiteindelijk met geweld ingenomen ende omgeuorpen. Eke en Buto gingen het jaar daarop opnieuw tot actie over. Zij plunderden Wygerahuis in Terzool en namen Wopcke Wygera en diens zoon gevangen. Ook nu was Hessel Jongema hun tegenstander: hij veroverde Hettemahuys te Poppingawier en nam Butto Hettez, een neef van Eke en Buto Gaelez, gevangen. Door bemiddeling van de Leeuwarders die heimelijk aan de kant van de Heslinga's stonden, kwam het tot een zoen.

Botte Hettez deed in 1497 een poging door naasting in het bezit te komen van een rente uit Heslinga, die door zijn neef Eeka Gaelez was verkocht.
Omdat Eke en Buto Gaelez geen kinderen hadden, verkreeg Botte Hettez uiteindelijk Heslingahuis, waarschijnlijk op grond van fideicommissaire bepalingen.
In 1511 was hij eigenaar en gebruiker van Heslingagoed. In de 16de eeuw hadden geregeld overdrachten van land tussen de verschillende takken van de familie plaats. Daarbij blijkt de familie Heslinga naast Heslinga state in Poppingawier ook Haxtahuis in Terzool te bezitten. In 1543 woonde Gaele Jarichs Heslinga, tevens eigenaar van Haxta in Terzool er; in 1640 was nog een nakomeling in vrouwelijke lijn van de Heslinga's eigenaar van Heslinga; diens nageslacht noemde zich ook weer Heslinga en Haxta.
In 1640 was Heslinga verhuurd, van een stins was toen waarschijnlijk al geen sprake meer. Ook op de kaart van 1718 staat het als gewone boerderij afgebeeld.

Eigenaars

Over de eigenaars van Heslinga in 1446, 1482, 1511, 1543 en 1640 bestaat geen twijfel. De precieze filiatie, koop en vererving binnen de familie behoeft nader onderzoek. Het volgende schema is ontleend aan het 17de-eeuwse handschrift van Josias Rispens.
- Botthe Heslinge, 1446 eigenaar van Heslinga en wonend in Boornzwaag. Zoon:
- Gaele Buthaz erft waarschijnlijk Heslinga. Zijn broer Hette Bottez krijgt een deel van het Heslingaland. Zonen van Gaele:
- Eke en Buto Gaelez, 1482 op Heslinga. Hun zuster Tiam Heslinga trouwde (1) Douwe Jellez Siaerda, op Heslinga doodgeslagen in 1482,2064 en (2) Jarich Haachsta. Een zoon van de laatste zou was Gale Jarichs Haxta alias Heslinga (zie hierna). De neef van Eke, Buto en Tiam:
- Botte Hettez erft Heslinga, in 1511 eigenaar en bewoner. Zijn bastaardzoon Jarich Bottis zou Heslinga hebben "verhandelt" aan zijn neef:
- Gaele Jarichs Heslinga, 1543 eigenaar van Haxta in Terzool en wonend in Poppingawier, waarschijnlijk op Heslinga (zie hiervoor). Hij trouwde Luts Aylva. Hun dochter:
- Gaets Galedr Heslinga, trouwde met Hotse Ziuerdtsz. Zoon:
- Gale Hotsis, woonde nog op Heslinga Staten. Diens zoon was:
- Hotse Galisz, eigenaar in 1640.

dinsdag 24 december 2013

Jarich van Haxta (Haegstra) en Tjamck Gaeles Heslinga

Gaele Jarich Haestra van Heslinga was een zoon van Jarich van Haxta en Tjamck Gaeles Heslinga. Zij trouwden rond 1483 in Terzool.
(Bron:http://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster)


Haxta State te Terzool

Ligging Deze state lag aan het Westerein onder Terzool, gemeente Boarnsterhim, net ten oosten van Itsma/Albada.
Andere benaming Haxtahuys
Ontstaan Omtrent het ontstaan van de state is niets bekend, het goed wordt voor het eerst vermeld in 1493.
Geschiedenis "De oudste vermelding van dit goed, waarop in de 16de eeuw een zijtak van de Heslinga's van Poppingawier woonde, is van 1493: oppa Haechsta ter Soel. In 1543 heette het Haxtahuys.
De zuster van de vetevoerende broers Eke en Buto Heslinga van Poppingawier, Tiam Heslinga was eerst getrouwd met Douwe Jellez Siaerda. Nadat deze in de vete was doodgeslagen zou zij hertrouwd zijn met Jarich Haxta. Volgens een genealogisch handschrift uit de 17de eeuw zou deze eerst op Harsta state op Harstaburen bij Deersum hebben gewoond: tot Deersum op Haxsta (Harsta?) state daer nu de kinderen van Otto Heerma op wonen.
In 1543 bleek uit het missaal van de pastoor dat uit Haxtahuys jaarlijks een oude schild aan de pastoor betaald moest worden; de eigenaar Gaele Jarichz (Heslinga) woonde toen in Poppingawier op Heslinga. In de 16de eeuw woonden sommige Heslinga's op Haxta. De eigenaar in 1640 was (in vrouwelijke lijn) nog een afstammeling van de Heslinga's; het goed werd toen, evenals in 1700, echter verpacht.
Ondanks de band met en bewoning door de Heslinga's uit Poppingawier en de aanduiding huys in 1543, is het niet bekend of op Haxta ook een aparte stins heeft gestaan. Op de kaart van 1718 is Hagsta als gewone boerderij aangegeven." (Noomen)
Op de kaart van 1865 staat er op het stateterrein nog een boerderij aangegeven. Op de topografische kaart van omstreeks 1930 is het perceel onbebouwd, de boerderij staat dan inmiddels aan de overkant van de weg.
De terp is afgegraven en wel zo diep dat er nog steeds een grote kuil in het veld zichtbaar is.

Bewoners Jarich Haxta
1543 Gaele Jarichz (Heslinga)
1640 afstammeling van de Heslinga's
Huidige doeleinden Van de state is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Een deel van de tekst is met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "Stinzen Fryslân". Die tekst is tevens gepubliceerd in "De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009


(Uit: http://stinseninfriesland.nl/HaxtaStateTerzool.htm)

maandag 23 december 2013

Gaele Jarichs Haegstra van Heslinga en Lutske Sjoerdts van Aylva

Tjamck Gaeles van Heslinga was een dochter van Gaele Jarichs Haegstra van Heslinga en Lutske Sjoerdts van Aylva.
(Bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster/I24681.php)
Zij trouwden rond 1520 in Terzool en woonden in Terzool en in Poppingawier.


Rauwerderhem

zondag 22 december 2013

Evert Jacobs en Tjamck Gaeles van Heslinga

Ypckjen Everts Heslinga was een dochter van Evert Jacobs en Tjamck Gaeles van Heslinga.
Evert en Tjamck trouwden rond 1565 in Terzool.
(http://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster)

zaterdag 21 december 2013

Gosse Sjoerdts en Frouckje

Sjoerdt Gossen Haxta was een zoon van Gosse Sjoerdts en Fouckjen. Zij trouwden rond 1569 in Terzool.
(Bron: http://www.genealogieonline.nl/genealogie-rob-de-jong)

Terzool

vrijdag 20 december 2013

Sjoerdt Gossen Haxta en Ypckjen Everts Heslinga

De ouders van Evert Sjoerdts Haxta waren Sjoerdt Gossen Haxta en Ypckjen Everts Heslinga. Ze trouwden rond 1590 in Terzool. (Bron: http://www.genealogieonline.nl/genealogie-rob-de-jong)


Terzool

donderdag 19 december 2013

Evert Sjoerdts Haxta en Stijntje Wopckes

Ipck Evertsdr. Haxta was een dochter van Evert Sjoerdts Haxta en Stijntje Wopckes. (Bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-jellema)
Zij trouwden rond 1623 in Trijnwouden (Trynwalden).

(◦BRON: P-MDA; B-GJB: '95-142; B-GJB: '96-128)
Evert Sjoerdts Haxta wordt ook wel "Haagstra" genoemd. In zijn jonge jaren raakte hij betrokken bij een ruzie in een café in Roordahuizum. In het heetst van de ruzie stak hij zijn tegenstander dood met een mes. Daarna vluchtte hij en verbleef een tijd in Nes-Ameland. Hij leidde daar een teruggetrokken en verborgen leven. Toen hij weer op het vaste land woonde (in Blija en later in Oostermeer) werd hij toch nog gearresteerd. In 1630 werd hij voor het hof van Friesland voorgeleid en later veroordeeld tot de doodstraf. In die tijd werden de ter dood veroordeelden meestal opgehangen. Maar omdat Evert adellijke voorouders had en de laatste jaren een fatsoenlijk leven had geleid, werd toegestaan de doodstraf te voltrekken door onthoofding. De familie mocht het lijk daarna ook meenemen en begraven. Gebruikelijk was dat het lijk werd tentoongesteld ter afschrikking voor het publiek.


Trijnwouden

woensdag 18 december 2013

Aebele Feddes en Auck Bruyns

De ouders van Rintske Aebeles waren Aebele Feddes en Auck Bruyns. Zij trouwden rond 1587 in Beets. (bron : http://www.genealogieonline.nl/stamboom-jellema)


Beetsterzwaag

dinsdag 17 december 2013

Hedman Annes en Auck Wierdts

De ouders van Anna Hedmans waren Hedman Annes en Auck Wierdts. Zij trouwden rond 1560 in Oudega Amallingerland.


Kerk Oudega (S)

maandag 16 december 2013

Hedsert Halbes en Anna Hedmans

De ouders van Wierdt Hedserts waren Hedsert Halbes en Anna Hedmans.
(http://www.genealogieonline.nl/stamboom-jellema)
Zij trouwden rond 1585 in Garijp.
De vader van Hedsert Halbes was Halbe Hedserts, die rond 1530 in Duurswoude geboren was.


Duurswoude kerkje uit 1250

zondag 15 december 2013

Wierdt Hedserts en Rintske Aebeles

Alle Wierdts werd rond 1623 in Garyp geboren. Zijn ouders waren Wierdt Hedserts en Rintske Aebeles.( http://www.genealogieonline.nl/stamboom-jellema )
Zij trouwden rond 1615 in Garyp.


Garyp

zaterdag 14 december 2013

Lidmatenboek Tietjerksteradeel 1667 en 1680

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1667
Man: Alle Wierds
Vrouw: Ypck - Op 22 mei 1667 zij ingekomen

( Bron:
Archief: Tresoar
Toegang: 28 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Invnr. : 722 Herv. Gemeente Rijperkerk en Hardegarijp, lidmaten 1658-1732 en 1772-1830)Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1680
Ypck Everts
Woonplaats: Drachten
Weduwe van Alle Wierds
- Op 23 januari 1680 vertrokken naar Drachten

(Bron:
Archief: Tresoar
Toegang: 28 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Invnr. : 716 Herv. Gemeente Oostermeer en Eestrum, lidmaten 1667-1850)


vrijdag 13 december 2013

Huwelijk Alle Wierdts en Ipck Evertsdr Haxta

De vader en moeder van Taetske Alles waren Alle Wierdts en Ipck Evertsdr Haxta. Zij kregen op 26 maart 1654 in Garijp toestemming om te trouwen.
Alle was afkomstig van Garijp en Ipck kwam uit Blija.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Garijp Suameer Eernewoude 1635-1771
Inventarisnr.: DTB 708
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar)Hoogstins uit de middeleeuwen bij Garijp


donderdag 12 december 2013

Hessel Geerts en Aedts Sjoerdts

De ouders van Hendrick Hessels waren Hessel Geerts en Aedts Sjoerdts. (http://www.pultrum.eu/STAMBOOM.HTM )
Zij trouwden rond 1602 in Opeinde.
Hessel Geerts was veenbaas, geboren in Opeinde, en hij woonde in Het Vliet onder Leeuwarden en in Oostermeer. Daar is hij ook overleden.


Het Vliet Leeuwarden

woensdag 11 december 2013

dinsdag 10 december 2013

zondag 8 december 2013

Doop Taetske Alles

Taetske Alles werd op 4 september 1674 gedoopt in Oostermeer.
De ouders van Taetske waren Alle Wierdts en Ipck Evertsdr. Haxta.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oostermeer en Eestrum, doop 1640-1811
Inventarisnr. : DTB 714
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar)


zaterdag 7 december 2013

Reyner Lieuwes en Jets Hendriks

De ouders van Ynse Reinderts (geb. ± 1652 in Grouw) waren Reyner Lieuwes en Jets Hendriks. (volgens http://www.genealogieonline.nl/stamboom-jellema)
Reyner kwam uit Grouw en Jets kwam uit Nijega. Ze trouwden in augustus/september 1651 in Oudega.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde 1640-1704
Inventarisnr.: DTB 626
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar)


Oudega (Smallingerland)

vrijdag 6 december 2013

Ynse Reinders en Taetske Alles

Volgens http://www.genealogieonline.nl/stamboom-jellema trouwden Ynse Reinders en Taetske Alles rond 1678 in Drachten.
Ze deden hun belijdenis op 5 september 1784 in Smallingerland.

(Bron:
Archief: Tresoar
Toegang: 28 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Invnr. : 625 Herv. Gemeente Drachten, lidmaten 1674-1721 en 1740-1850
Wijzigingsdatum: 2-2-2011)donderdag 5 december 2013

Yetske Ynses

Yetske (Jits) Ynses deed op 12 december 1702 belijdenis in de gemeente Smallingerland.

(Bron:
Archief: Tresoar
Toegang: 28 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Invnr. : 625 Herv. Gemeente Drachten, lidmaten 1674-1721 en 1740-1850
Wijzigingsdatum: 2-2-2011)

Haar ouders waren Ynse Reinders en Taetske Alles. (bron : http://www.genealogieonline.nl/stamboom-jellema )

woensdag 4 december 2013

Doop Derk Jurriens

Derk Jurriens werd gedoopt op zijn belijdenis op 20 maart 1705 in Drachten. Hij was toen getrouwd met Jetske IJmes (Yetske Ynses).
Volgens http://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-johannes-zijlstra/I1071414863.php was Derk Jurriens een zoon van Jurrien Derks en Trijntje Durcks uit Langezwaag.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Drachten, doop 1674-1782
Inventarisnr. : DTB 622
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar)


dinsdag 3 december 2013

Huwelijk Derk Jurriens en Yetske Ynses

Volgens http://www.drijber.com/296/Stamboom_De_Haan.html was IJntze Dirks een zoon van Derk Jurriens een Yetske Ynses.
Derk en Yetske trouwden op 30 november 1704 in Drachten.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
Inventarisnr.: DTB 624
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar)

maandag 2 december 2013

Overlijden Dirk IJntzes en overlijden Roeltje Hendriks Adema

Volgens http://www.drijber.com/296/Stamboom_De_Haan.html was Dirk IJntzes overleden op 5 april 1801 in Noorder Drachten.
Roeltje Hendriks Adema overleed op 76-jarige (volgens akte op 79-jarige) leeftijd op 1 april 1813 in Noorder Draachten.
Haar dood werd bij de gemeente Drachten, canton Beesterzwaag, door haar buren Jan Wouters en Jogchum Harmens Boonstra aangegeven.


zondag 1 december 2013

Geboorte en doop Roelofje Hendriks Adema

Roelofje (Roeltje) Hendriks Adema werd geboren op 6 oktober 1736 in Noorder Drachten en ze werd op 21 oktober 1736 gedoopt in Drachten.
Haar vader heette Hendrik Jans en haar moeder heette Janke Jacobs.


(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Drachten, doop 1674-1782
Inventarisnr. : DTB 622
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar)

zaterdag 30 november 2013

Huwelijk IJntze Dirks en Roelofje Hendriks

De ouders van Dirk IJntses de Vries, IJntze Dirks en Roelofje Hendriks Adema, trouwden op 15 april 1753 in Drachten. Ze kwamen allebei uit Noorder Drachten.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
Inventarisnr.: DTB 624
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar)


vrijdag 29 november 2013

Naamsaanneming Dirk IJntses de Vries

In 1812 verklaarde Dirk IJntses de Vries voor de gemeente Wolvega dat hij zijn achternaam De Fries hield. (Toen met een F)
Die familienaam gold ook voor zijn kinderen: IJnze 25 jaar woonde in Haskerdijken, Roel 22 jaar woonde in Steggerda, Jan 19 jaar woonde in Wolvega en Thijs 14 jaar woonde ook in Wolvega.


donderdag 28 november 2013

Overlijden Dirk IJntzes de Vries

Dirk IJntzes de Vries overleed op 83-jarige leeftijd op 31 maart 1837 in Blesdijke.
Zijn dood werd bij de gemeente Weststellingwerf aangegeven door zijn buren Jacob Gaukes Zwarteveen en Wybe Alberts Lentstra.
Dirk werd in Drachten geboren. Zijn vader heette IJntze Dirks en zijn moeder heette Roelofje Hendriks (Adema).


woensdag 27 november 2013

Overlijden Hiltien Roelofs Bonte

Hiltien Roelofs Bonte overleed op 70-jarige leeftijd op 8 april 1825 in Wolvega.
Haar dood werd bij de gemeente Weststellingwerf aangegeven door haar buren Sander Jans Bruinenwoud en Jan Idzes van der Wal.
Volgens deze akte werd Hiltien in Ter Idzard geboren en waren haar ouders Roelof Jans en Trijntje Pieters.


dinsdag 26 november 2013

Huwelijk Dirk IJntzes de Vries en Hiltien Roelofs Bonte

De ouders van Roelof Dirksz de Vries waren Dirk IJntzes de Vries en Hiltien Roelofs Bonte.
Zij trouwden op 16 oktober 1785 in Peperga.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Peperga Blesdijke 1675-1811, Hiaten
Inventarisnr.: DTB 774
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar)

maandag 25 november 2013

Overlijden Lammigje Jans de Nood

Lammigje Jans de Nood overleed op 62-jarige leeftijd op 24 april 1847 in Vinkega.
Haar dood werd bij de gemeente Weststellingwerf aangegeven door haar buren Thijs Hendrik Boelen en Cornelis van Ham.


zondag 24 november 2013

Overlijden Roelof Dirksz de Vries

Roelof Dirksz de Vries overleed op 50-jarige leeftijd op 13 juni 1840 in Vinkega.
Zijn dood werd bij de gemeente Weststellingwerf door zijn buren Thijs Hendriks Boelen en Harmen Elias Schipper aangegeven.


zaterdag 23 november 2013

Geboorte en doop Lammigjen Jans de Nood

Lammigjen Jans de Nood werd geboren op 5 juni 1784 in Oldemarkt en ze werd daar op 6 juni 1784 gedoopt.
Haar ouders waren Jan Pieters ten Noort en Hilligje Jans Staphorst van de Haare.


vrijdag 22 november 2013

Geboorte en doop Roelof Dirksz de Vries

Roelof Dirksz de Vries werd op 11 augustus 1789 in een schip aan de Lende te Peperga geboren en hij werd in Peperga/Blesdijke gedoopt op 16 augustus 1789.
Roelof was een zoon van Durk Yntses (de Vries) en Hiltje Roelofs (Bonte).

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Peperga en Blesdijke, doop 1675-1811
Inventarisnr. : DTB 774
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar)


Gedenkteken Peter Stuyvesant te Peperga

donderdag 21 november 2013

Huwelijk Roelof Dirksz de Vries en Lammigje Jans de Nood

De ouders van Hendrik Roelofs de Vries, Roelof Dirksz de Vries en Lammigje Jans de Nood, trouwden op 31 juli 1808 in Vinkega.
Roelof Dirksz kwam uit Nijeholtpa en woonde in Noordwolde en Lammigje Jans kwam uit Paasloo.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Steggerda Vinkega 1772-1811
Inventarisnr.: DTB 776
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar)


woensdag 20 november 2013

Overlijden Gebbigje Lieuwes de Boer

Gebbigje Lieuwes de Boer overleed op 79-jarige leeftijd op 22 januari 1900 in Oldeholtpa.
Haar dood werd bij de gemeente Weststellingwerf aangegeven door Johannes Hogeling en Barteld Kleistra.


vrijdag 15 november 2013

Overlijden Hendrik Roelofs de Vries

Hendrik Roelofs de Vries overleed op 52-jarige leeftijd op 29 juni 1872 in Nijeholtpa.
Zijn dood werd bij de gemeente Weststellingwerf aangegeven door zijn buren Roelof Dirks Smit en Dirk Jans Jonker.


donderdag 14 november 2013

woensdag 13 november 2013

maandag 11 november 2013

Huwelijk Fedde Jacob en Tintje Piers

Fedde Jacobs en Tintje Piers, de ouders van Japikjen Feddes, trouwden op 22 november 1722 in Oosterzee.
Fedde was weduwnaar.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Oosterzee Echten 1716-1811
Inventarisnr.: DTB 495
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar)

zondag 10 november 2013

Doop Japikje Feddes

Japikje Feddes werd op 5 april 1739 gedoopt in Oosterzee. Ze was een dochter van Fedde Jacobs en Tintje Piers.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oosterzee en Echten, doop 1716-1811
Inventarisnr. : DTB 495
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar)

zaterdag 9 november 2013

Huwelijk Pytter Alberts en Japikje Feddes

De ouders van Fintje Pieters Mooij, Pytter Alberts en Japikje Feddes trouwden op 9 mei 1762 in Oosterzee.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Oosterzee Echten 1716-1811
Inventarisnr.: DTB 495
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar)

vrijdag 8 november 2013

Overlijden Fintje Pieters Mooij

Fintje Pieters Mooij overleed op 63-jarige leeftijd op 14 mei 1832 in Oosterzee.
Fintje woonde in Echten en was getrouwd met Floris Jans Poorte (2de echtgenoot).
Haar dood werd bij de gemeente Lemsterland aangegeven door Arend Jacobs Kluitenberg en Jacob Klazes Loek.


donderdag 7 november 2013

Geboorte en doop Fintje Pieters Mooij

Fintje Pieters Mooij werd geboren op 19 januari 1769 in Oosterzee en ze werd op 11 februari 1769 in Oosterzee gedoopt.
Haar vader was Pytter Alberts en haar moeder was Japikjen Feddes.


(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oosterzee en Echten, doop 1716-1811
Inventarisnr. : DTB 495
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar)


woensdag 6 november 2013

Huwelijk Jan Eelkes (Hielkes) Woudstra en Fintje Pieters Mooij

De ouders van Bontje Jans Woudstra, Jan Eelkes (Hielkes) Woudstra en Fintje Pieters Mooij, trouwden op 20 juni 1790 in Schoterland. Jan was afkostig uit Rotsterhaule en Fintje was afkomstig uit Oosterzee.


(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente St. Johannesga Delfstrahuizen Rohel
Rotsterhaule 1744-1811
Inventarisnr.: DTB 603
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar)

dinsdag 5 november 2013

Huwelijk Rinze Alles de Ruiter en Trijntje Michiels

De ouders van Fintje Rinses de Ruiter waren Rinze Alles de Ruiter en Trijntje Michiels, allebei uit Noorderdrachten. Zij trouwden op 3 september 1758 in Drachten.


(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
Inventarisnr.: DTB 624
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar)


Grote Kerk Drachten

maandag 4 november 2013

Doop Thijssien Andries

De moeder van Geertje Jans Lock was Thijssien Andries, getrouwd met Jan Jansen Lock.
Thijssien werd geboren Op 't Veen (Wanneperveen) en ze werd op 7 januari 1642 gedoopt in Vollenhove. Haar ouders waren Andries Alberts en Jantien Eijse.


zondag 3 november 2013

zaterdag 2 november 2013

vrijdag 1 november 2013

Huwelijk Roelof Wolters Doggenaer en Anna Theunis

De ouders van Willemtje Roelofs Doggenaer waren Roelof Wolters Doggenaer en Anna (Annigie) Theunis. Zij trouwden op 17 april 1642 in Vollenhove.
Roelof Wolters was een zoon van Wolter Doggenaer en Anna Theunis was een dochter van Theunis Goossens.


donderdag 31 oktober 2013

Huwelijk Vast Jansen en Immegien Thijmens

De ouders van Jasper Vasten, Vast Jansen en Immegien Thijmens, trouwden op 13 december 1640 in Vollenhove.
Vast was een zoon van Jan Willems van 't Meer en Immegien was een dochter van Thijmen Jans.