zaterdag 20 december 2014

Geboorte en doop Lusjen Jans

Lusjen Jans werd op 10 november 1748 in Noordwolde geboren en ze werd daar op 1 december 1748 gedoopt.
Haar vader heette Jan Harmens en haar moeder heette Geertje Wybes.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Noordwolde en Boyl, doop 1729-1811
Inventarisnr. : DTB 769)

woensdag 17 december 2014

Doop Lambert Aebels

Lambert Aebels werd gedoopt op 25 maart 1722 in Fochteloo.
Zijn ouders waren Aebele Lamberts en Renst Alles. Zij woonden op de Knolle.
Aebele en Renst kregen later ook nog een dochter Taltje. Zij komt voor in de stamboom van mijn vader.
Aebele Lamberts en Renst Alles zijn gemeenschappelijke voorouders van mijn vader en moeder.


 

dinsdag 16 december 2014

Huwelijk Lambert Aebels en Lusjen Jans

Lambert Aebels en Lusjen Jans, de ouders van Jan Lambert de Vent, trouwden op 8 juni 1772 in Boijl. Ze kwamen beide uit Boekelte.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Noordwolde Boyl 1729-1811
Inventarisnr.: DTB 770)

kerk en klokkenstoel Boijl

(http://nl.wikipedia.org/wiki/Boijl)

maandag 15 december 2014

Overlijden Willemtje Egberts Stelling

Willemtje Egberts Stelling overleed op 51-jarige leeftijd op 22 februari 1832 in Oldeberkoop.
Haar dood werd bij de gemeente Ooststellingwerf aangegeven door haar buren Roelof Johannes Heijda en Jan Klasen Truiten.

zondag 14 december 2014

Overlijden Jan Lamberts de Vent

Jan Lamberts de Vent overleed op 43-jarige leeftijd op 25 januari 1830 in Rottum.
Zijn overlijden werd bij de gemeente Schoterland aangegeven door zijn buren Uilke Siebes de Jong en Siebe Sipkes Bosma.
Jan Lamberts was boerenknecht en woonde in Rottum terwijl zijn vrouw Willemtje Egberts Stelling in Nijeberkoop woonde.

zaterdag 13 december 2014

Geboorte en doop Willemtje Egberts Stelling

Willemtje Egberts Stelling werd op 3 maart 1780 in Oldeberkoop geboren en ze werd daar op 5 maart 1780 gedoopt.
Haar vader was Egbert Roelofs Stelling en haar moeder was Jeltje Wiebes Nijeholt.

vrijdag 12 december 2014

Geboorte en doop Jan Lamberts de Vent

Jan Lamberts de Vent werd geboren op 26 maart 1786 in Boekelte en hij werd gedoopt op 17 april in Boijl.
Zijn ouders waren Lambert Aebels en Lusjen Jans.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Noordwolde en Boyl, doop 1729-1811
Inventarisnr. : DTB 769)

(http://www.stellingwerven.dds.nl/dorpen/Boekelte/boekelte.htm)

donderdag 11 december 2014

Huwelijk Jan Lamberts de Vent en Willemtje Egberts Stelling

De ouders van Geertje Jans de Vent waren Jan Lamberts de Vent en Willemtje Egberts Stelling.
Zij trouwden op 15 mei 1808 in Oldeberkoop.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Oldeberkoop Nijeberkoop 1731-1810
Inventarisnr.: DTB 550)

woensdag 10 december 2014

Rebbe Jorrits

Rebbe Jorrits is de vader van Rynck Rebbes.
Hij werd rond 1535 geboren en overleed voor 1604.
Zijn ouders waren Jorrit Douwes en Foeck Rebbes.
Hij trouwde met Jell Feytesdr.

(bron http://forumtresoar.nl/viewtopic.php?t=2903&p=20044 )

dinsdag 9 december 2014

Rynck Rebbes

Rynck Rebbes was de vader van Bey Rienks. Hij werd rond 1560 geboren en leefde in Lippenhuizen.
Zijn ouders waren Rebbe Jorrits en Jell Feytesdr.
Hij trouwde voor 1600 met Hans Hendriksdr.

(bron http://forumtresoar.nl/viewtopic.php?t=2903&p=20044 )

maandag 8 december 2014

Bey Rienks

Bey Rienks was de moeder van Fedt Sytses. Bey trouwde rond 1600 met Sytse Lieuwes.
Bey was een dochter van Rynck Rebbes en Hans Hendriksdr. Ze werd ± 1580 geboren te Lippenhuizen.

(bron: http://forumtresoar.nl/viewtopic.php?t=2903&p=20044 )

vrijdag 5 december 2014

Sytse Lieuwes

Sytse Lieuwes was de vader van Fedt Sytses.

Hij trouwde rond 1600 met Bey Rienks.

(bron http://forumtresoar.nl/viewtopic.php?t=2903&p=20044 )

Sytse Lieuwes, boer in Hemrik en Lippenhuizen stem 22, geboren v 1580, overleden v 1640, ze kopen in 1624 een achtste deel van hun boerderij van Doeye Rienks voor 450 Philipsgulden en in 1626 nog 5/8 part van Rebbe Riencx en Wybe Riencks voor 2425 Philipsgulden
In 1640 is stem 22 in Lippenhuizen eigendom van de erven van wijlen Sytse Lieuwes en in gebruik bij Lieuwe Sytses. In 1698 zijn Lieuwe Jelkes, Sytse Sickes namens zijn vrouw en Wytske Saeckes eigenaar.
Gehuwd v 1600 met Bey (Beits) Rienks, geboren ca 1580 te Lippenhuizen, overleden na 1659.
Uit dit huwelijk:
1. Lieuwe Sytses, geboren v 1600 (zie 2 op blz. 1).
2. Fedt Sytses, geboren c 1615 te Hemrik. Gehuwd 1649 met Ate Wybes, geboren 1607 te Lippenhuizen, overleden 1675.
3. Pieter Sytses, geboren v 1640.
4. Rynck Sytses, geboren v 1640.
5. Wybe Sytses, geboren ?v 1640, in Opsterland wordt oa op 10 jan 1648 een Wybe Sytses als bijzitter genoemd in een acte van Rebbe Folckerts.
Verwachting is dat dit een zoon is van Sijtse van Siert Bennes uit Lippenhuizen.
6. Syurdt Sytses, geboren v 1640.
7. Hans Sytses, geboren v 1640. Gehuwd met Sacke Feddes

donderdag 4 december 2014

Wicke Siurdts

De vader van Wybe Wickes was Wicke Siurdts.  Deze was getrouwd met Foeck Wybesdr.

(bron http://members.home.nl/jdevos53/Kwartierstaat%20van%20Klaas%20Sikkema.htm )

Ze woonden op saete nr. 26 in Terwispel. Deze boerderij was bij het overlijden van Foeck geheel in haar bezit. Waarschijnlijk is dit een boerderij geweest die ook reeds in het bezit was van de ouders van Wlcke of Foeck.
De boerderij wordt door zoon Siurdt van de overige erfgenamen gekocht.  De ligging van deze boerderij kon worden nagegaan. De boerderijen lagen vroeger vrij ver van de doorgaande weg op de erbij behorende percelen grond. Ten zuiden van en parallel aan de weg door het huidige Terwispel loopt een korte zandweg. Dit weggetje loopt dood op een slecht geëgaliseerd perceel weiland. Op dit perceel heeft vroeger saete nr. 26 gestaan.

woensdag 3 december 2014

Wybe Wickes

De vader van Aete Wybes was Wybe Wickes. Hij trouwde voor 1609 met Wyts Sybes.
Wybe werd rond 1575 waarschijnlijk geboren in Terwispel. Zijn ouders waren Wicke Siurdts en Foeck Wybesdr.
Rond 1634 overleed hij te Lippenhuizen.

(bron http://members.home.nl/jdevos53/Kwartierstaat%20van%20Klaas%20Sikkema.htm )

Het echtpaar woonde in 1609 in Lippenhuizen, nr.17 . De hele saete is dan in hun bezit. In 1609 wordt door Wybe de halve saete verkocht aan de buurman Mintse Eckis.  De locatie waar deze boerderij heeft gestaan is ook uitgezocht. Evenals in Terwispel lagen ook de boerderijen in Lippenhuizen op enige afstand van de doorgaande weg, dus met zowel landerijen voor als achter de boerderij. In Lippenhuizen kan men vanaf de Heerewech in zuidelijke richting een zandweg inslaan, die vlak voor een boerderij over korte afstand in westelijke richting afbuigt. De ligging van saete nr.17 komt exact overeen met die van deze nu ter plaatse staande boerderij, die echter van recentere datum is.
De bezittingen van het echtpaar: een saete (nr.17) zich uitstrekkend van de Veenscheiding tot aan het Koningsdiep (ca. 4,5 km), ongeveer 40 meter breed. Verder bezaten ze hooilanden in de Bregwarren, gelegen aan het verlengde van de Wijde Wispel. (De Wijde Wispel is in de 60-er jaren van de twintigste eeuw gedempt).
Op de boerderij in Terwispel boert de broer van Wybe: Siurdt.

maandag 1 december 2014

Aete Wybes (1607)

De vader van Wybe Aetes was weer een Aete Wybes, geboren rond 1607 in Lippenhuizen.
Zijn ouders waren Wybe Wickes en Wyts Sybes.
Hij trouwde rond 1649 met Fedt Sytses.

(bron: http://members.home.nl/jdevos53/Kwartierstaat%20van%20Klaas%20Sikkema.htm )

Aete Wybes is aanvankelijk boer op de ouderlijke boerderij samen met zwager Harmen Jans, de echtgenoot van zuster Foock Wybes. Het is onbekend of Aete toen reeds gehuwd was. De boerderij wordt in 1641 verkocht.
De boerderij die het echtpaar betrok in de Hemrik is zeer waarschijnlijk de ouderlijke boerderij van echtgenote Fedt. De boerderij werd betrokken na het overlijden van de zwager van Fedt, die met haar zuster tevoren op deze plaats had gewoond. De boerderij (nr.11) maakt onderdeel uit van de westelijke rij boerderijen in Hemrik, gelegen tussen de huidige Buitewei (Hooywech) en Binnewei (Lyckwei) in de buurt van Hemrikerpaed.
Het echtpaar bezat hooilanden in de Corterijp. In 1656 werden hooilanden in de Bregwarren verkocht.
Broer Sybe Wybes verkoopt, na zelf eerst de ouderlijke boerderij in Lippenhuizen te hebben gekocht, deze door aan ene Teijens.
Een andere broer, Joucke Wybes, wordt naast boer ook herbergier te Lippenhuizen.

zondag 30 november 2014

Wyts Wybes

Wyts Wybes was de moeder van  Aete Wybes. Ze trouwde rond 1675 met Wybe Aetes.
Wyts werd  ±1654 geboren in Hemrik. Haar ouders waren Wybe Jans en Tryn Wilts.vrijdag 28 november 2014

Wybe Aetes

Wybe Aetes was de vader van Aete Wybes.  Hij werd rond 1650 geboren. Zijn ouders waren Aete Wybes en Fedt Sytses.
Hij trouwde voor 1675 met Wyts Wybes.

(http://members.home.nl/jdevos53/Kwartierstaat%20van%20Klaas%20Sikkema.htm)

Het echtpaar heeft steeds op dezelfde boerderij gewoond, gelegen in Hemrik, nr.12. Deze boerderij werd gepacht, tezamen met de landerijen van nog twee saetes, nr. 10b en nr.11. Daarmee is Wybe Aetes een van de grootste boeren rond 1700 in Hemrik. De ouderlijke boerderij nr.11 te Hemrik is waarschijnlijk afgebroken. De boerderij nr. 12, gelegen aan het Hemrickerpaed, bevindt zich nog steeds in vrijwel authentieke staat.
Dat het echtpaar niet onvermogend was, moge blijken uit de volgende transacties:
·          1696:             Aankoop voor 565 Caroligulden van ondermeer hoogvenen gelegen tot ‘Uredorp’.
·          1697:             Bod op hooiland te Langerijp voor ruim 600 Caroligulden
·          1698:             Aankoop van ¼  zathe met daarop het gehele huis, schuur en bomen, alsmede een watermolen, gelegen te Terwispel, nr. 28. Deze boerderij komt terug bij z’n nakomelingen.
·          1699              Aankoop van 7 mad hooiland in de Wester Smalle Warren te Terwispel voor 525
Caroligulden en 10 schapen ter waarde van 40 Caroligulden.
·          1700              Aankoop van 2 mad hooiland voor 435 Caroligulden.
·          1700              Nogmaals een aankoop van hooiland gelegen te Terwispel ten noorden van het
Koningsdiep voor 350 Caroligulden.


Broer Joucke woonde eveneens in Hemrik, doch op nr.2. Ook Joucke ging het materieel  niet slecht, gezien de grondaankopen o.a. van de Gallecamp in Sparjebirt (op dit perceel werd in 1991 onder meer de hoeve Sint Maarten gebouwd).
In 1702 wordt Wybe Aetes als curator genoemd met betrekking tot de wezen van Hans Oenes; hij ontvangt 33 Caroligulden, waarschijnlijk als kostgeld voor de in huis opgenomen wees.             
Vlak voor z’n overlijden regelt Wybe per testament op z’n sterfbed zijn nalatenschap aan de kinderen: de oudste zoon Sytze krijgt de boerderij met huis, schuur en watermolen te Terwispel. Dochter Wyb krijgt de 7 mad hooiland in de Smalle Warren.
Aete en Jetze erven tezamen ongedeeld de inboedel, geld en zilver, vee, alsmede een stuk hooiland in Terwispel.’


(foto van http://deheerismijnherder.punt.nl/content/2007/11/mijn-roots )

Wybe Aetes boerderij

 

donderdag 27 november 2014

Aete Wybes

Aete Wybes, geboren circa 1684 te Hemrik, overleden 1755. Aete is lang ongehuwd gebleven, tot op tenminste 33-jarige leeftijd. Als vrijgezel telde hij volgens het Friese recht bij de hererving niet volwaardig mee. De gehuwden erfden daarom het grootste deel van het bezit. Hij boert eerst samen met zijn broer Jetze in Hemrik op de ouderlijke boerderij. Na zijn huwelijk begint hij voor zichzelf op de boerderij nr. 28 in Terwispel, die hij van broer Sytze huurt, na eerst getracht te hebben in 1723 zelf een boerderij in Terwispel nr.8 te kopen.

De boerderij in Terwispel van Sytze is inmiddels volledig in eigendom van Sytze. De ligging van de boerderij is centraal in Terwispel, zich uitstrekkend van Ee tot aan de Oude Dijck.

In 1736 vindt verhuizing plaats naar Hemrik nr.9. Ook deze boerderij wordt gepacht, aanvankelijk van Ernst Hendrix, later van Lijcklama a Nijeholt. De boerderij was ten oosten van het huidige Hemrikerpaed gelegen en was ongeveer 14,5 ha groot (gemiddelde grootte voor deze streek).

Op de plaats waar saete nr.9 te Hemrik lag, staat momenteel het buiten Het Koetshuis.

In 1717 koopt Aete, dus nog voor zn huwelijk, een deel van een halve saete te Lippenhuizen met huis en schuur voor 186 Caroligulden; hierbij was inbegrepen recht op een aandeel in de gemeenschappelijke venen en weiden.

In 1734 wordt dit bezit weer verkocht aan Lijcklama a Nijeholt.

Aete Wybes wordt als boer in 1749 volgens het Quotatieregister Opsterland aangeslagen voor 29 gulden en 7 stuivers. Van alle 31 gezinshoofden wordt iets meer dan de helft aangeslagen. Broer Jetze behoort echter tot de hoogst aangeslagenen, namelijk 48 gulden.

Aete Wybes en Jetze volgen hun vader op als curator over de minderjarige kinderen van Hans Oenes.

Broer Sytze weet zijn bezittingen fors uit te breiden. Door huwelijk wordt het echtpaar eigenaar van de helft van zathe nr. 28 te Terwispel. Sytze pacht in Hemrik de zathes nr., 13 en 14. In 1712 koopt hij hooiland in Terwispel en in 1713 de grootste helft van een zathe in Ureterp. Tevens pachtte hij nog bouwland en heidevelden in Ureterp. Hij wist ook de boerderij te Terwispel (nr.28) in zn geheel in bezit te verwerven. Deze boerderij wordt in 1728 geheel door broer Aete gepacht. In 1738 is de huur overgenomen door Wobbe Sytzes, die in 1748 de boerderij in eigendom blijkt te hebben verworven samen met een zoon van Sytze, Jitze Wybes. Al vanaf 1614, toen de boerderij in eigendom was van Wobbo Ubles, worden ook steeds nakomelingen van deze Wobbo dan wel als mede-eigenaar, dan wel als huurder teruggezien.

Broer Jetze blijft zijn gehele leven boer in Hemrik op de zathes 10,11 en 12. Uit de aanslagen blijkt dat hij naast een vrij grote boer ook vermogend was. Hij is jarenlang dorprechter van Hemrik geweest.

(Bron: Het onderzoek Het geslacht Bosma door A.H. Bosma en F.A. Moorman van Kappen-Bosma en
http://members.home.nl/jdevos53/Kwartierstaat%20van%20Klaas%20Sikkema.htm )

De ouders van Aete Wybes waren Wybe Aetes en Wyts Wybes.
Hij trouwde rond 1717 met Sietske Gosses.

woensdag 26 november 2014

Sjoukje Kornelis

Sjoukje Kornelis was de moeder van Aate Gosses Wieling. Zij trouwde met Gosse Ates. Waarschijnlijk werd ze in 1725 geboren. Haar ouders waren Cornelis Jacobs en Antje Heijnes.

zondag 23 november 2014

Gosse Ates

Gosse Ates was de vader van Aate Gosses. Hij trouwde waarschijnlijk in 1746 met Sjoukje Kornelis.
Gosse werd rond 1722 in Hemrik geboren. Zijn ouders waren Aete Wybes en Sietske Gosses.
Op 27 maart 1789 overleed hij in Hemrik.

Uit: http://digicollectie.tresoar.nl/object.php?object=235&menu=1&zveld=Opsterland

 


donderdag 20 november 2014

Overlijden Sijke Wybes

Sijke Wybes overleed op 82-jarige leeftijd (in akte staat 86 jaar) op 15 maart in Wijnjeterp.
Haar dood werd bij de gemeente Opsterland aangegeven door Anne Harmens Veenstra en Barteld Rienks, beide wonende te Wijnjeterp.


woensdag 19 november 2014

Overlijden Aate Gosses Wieling

Aate Gosses Wieling overleed op 65-jarige leeftijd op 5 juni 1815 in Wijnjeterp.
Zijn dood werd bij de gemeente Lippenhuizen aangegeven door zijn zoon Andries Ates Wieling en zijn buurman Bonne Martens de Jong.

dinsdag 18 november 2014

Naamsaanneming Wieling

In maart 1812 verscheen Wybe Ates voor de gemeente Lippenhuizen om als familienaam de naam Wieling aan te nemen. Deze naam gold voor zijn vader Aate Gosses,  zijn kinderen en kleinkinderen. Zijn vader was niet aanwezig bij het passeren van de akte, omdat hij ziek was.
Aate Gosses kinderen waren Wybe 32 jaar, Cornelis 27 jaar, beide wonende te Drachten, Heine 25 jaar wonende te Duurswoude, Jacob 22 jaar in keizerdienst te lande, Andries oud 20 jaar wonende te Wijnjeterp, verder Sjoukjen oud 37 jaar wonende te Noorwolde.
Atte zoon van Wybe 7 jaar, en Jacobus oud één jaar, beide wonende te Drachten.
Ate zoon van Cornelis oud 5 jaar en Leentje dochter van Cornelis  één jaar, beide wonende te Drachten.


maandag 17 november 2014

Geboorte en doop Sijke Wybes

Sijke Wybes werd geboren op 3 februari 1752 in Terwispel en op 17 februari 1752 werd ze daar gedoopt.
 Haar ouders waren Wybe Willems en Lamke Lourensis.

zondag 16 november 2014

Geboorte en doop Aate Gosses Wieling

Aate Gosses Wieling werd geboren op 15 mei 1750 in Lippenhuizen en hij werd daar gedoopt op 7 juni 1750.
Zijn vader was Gosse Aates en zijn moeder was Sjoukje Kornelis.

vrijdag 14 november 2014

Overlijden Sjoukjen Ates Wieling

Sjoukjen Ates Wieling overleed op 83-jarige leeftijd op 19 december 1860 in Noordwolde.
Haar dood werd bij de gemeente Weststellingwerf aangegeven door haar buren Thijs Annes Koopman en Kornelis van Puffelen.

donderdag 13 november 2014

Overlijden Willem Gerbens Bosch

Willem Gerbens Bosch overleed op bijna 72-jarige leeftijd op 26 maart 1846 in Noordwolde.
Zijn dood werd bij de gemeente Weststellingwerf aangegeven door zijn buurman Anne Jans Leerling en door een bekende van hem Stijne Harmens Bril.


woensdag 12 november 2014

Naamsaanneming Bosch ( Willem Gerbens)

Willem Gerbens nam in februari 1812 de familienaam Bosch aan.
Deze achternaam gold ook voor zijn kinderen: Gerben 12 jaar, Sygjen 9 jaar, Aaltjen 6 jaar en Ate 2 jaar.

dinsdag 11 november 2014

Geboorte en doop Sjoukjen Ates Wieling

Sjoukjen Ates Wieling werd op 5 februari 1777 geboren in Lippenhuizen. Op 9 maart 1777 werd zij daar gedoopt.
Haar ouders waren Aate Gosses Wieling en Sijke Wybes.

maandag 10 november 2014

Geboorte en doop Willem Gerbens Bosch

Willem Gerben Bosch werd geboren op 16 april 1774 in Noordwolde en op 24 april 1774 werd hij gedoopt in Noordwolde.
Zijn ouders waren Gerben Annes Bosch en Aaltje Jans.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Noordwolde en Boyl, doop 1729-1811
Inventarisnr. : DTB 769)

(uit: http://www.reliwiki.nl/index.php/Bestand:DSC02767.JPG )


Hervormde Kerk Noordwolde


 

zondag 9 november 2014

Huwelijk Willem Gerbens Bosch en Sjoukjen Ates Wieling

Willem Gerbens Bosch en Sjoukjen Ates Wieling waren de ouders van Jan Willems Bosch. Zij trouwden op 28 januari 1798 in Noordwolde.  Ze waren beide afkomstig van Noordwolde.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Noordwolde Boyl 1729-1811
Inventarisnr.: DTB 770)
zaterdag 8 november 2014

Overlijden Geertje Jans de Vent

Geertje Jans de Vent overleed op 75-jarige leeftijd op 22 maart 1891 in Noordwolde.
Haar dood werd bij de gemeente Weststellingwerf aangegeven door Willem Veldhuizen en Roelof Veldhuizen.

vrijdag 7 november 2014

Overlijden Jan Willems Bosch

Jan Willems Bosch overleed op 56-jarige leeftijd op 1 maart 1869 in Noordwolde.
Zijn dood werd bij de gemeente Weststellingwerf aangegeven door zijn buren Jan Vegters en Hermanus Hendriks Brouwer. De laatste was inlands kramer.

donderdag 6 november 2014

Geboorte Geertje Jans de Vent

Geertje Jans de Vent werd geboren op 12 juni 1815 in Nijensleek.
Haar ouders waren Jan Lamberts de Vent, kastelein, en Willemtje Egberts Stelling.
De geboorte van Geertje werd bij de gemeente Vledder aangegeven door haar vader Jan. Getuigen waren Klaas Hilberts de Wit, veldwachter en Jan Hessels van Wolda, schoolonderwijzer. Beide woonden in Vledder.

woensdag 5 november 2014

Geboorte Jan Willems Bosch

Jan Willems Bosch werd geboren op 24 oktober 1812 in Noordwolde.
Zijn geboorte werd bij de gemeente Westellingwerf aangegeven door de vader, Willem Gerbens Bosch.
De moeder van Jan Willems was Sjoukjen Ates Wieling.
Getuigen bij de aangifte waren Walle Weerman, oud 29 jaar, tapper van beroep en Jan Jans de Jong, oud 27 jaar, arbeider van beroep.

dinsdag 4 november 2014

Huwelijk Jan Willems Bosch en Geertje Jans de Vent

De ouders van Sjoukje Bosch waren Jan Willems Bosch en Geertje Jans de Vent.
Zij trouwden op 19 april 1838 in Weststellingwerf.
Jan Willems was 25 jaar oud en hij was fuselier bij de 8ste afdeling infanterie. Geertje Jans was 22 jaar oud en zij was dienstmeid. Beiden woonden in Noordwolde.maandag 3 november 2014

Huwelijk Jannis Koops en Metje Pieters

De ouders van Coop Jans, Jannis Koops en Metje Pieters, trouwden op 2 septeber 1679 in Steenwijk.
Metje Pieters was weduwe van Jan Kerckhoff.

zaterdag 1 november 2014

doop Koop Jans

Koop Jans werd gedoopt op 17 oktober 1688 in Steenwijk.
Zijn ouders waren Jannis Koops en Mette Peters (Metje Pieters).

 
 

vrijdag 31 oktober 2014

donderdag 30 oktober 2014

Doop Marchje Ernst

Marchje Ernst werd gedoopt op 3 oktober 1682 in Paasloo.
Haar vader heette Ernst Jans.

woensdag 29 oktober 2014

Huwelijk Pieter Egberts en Marchjen Ernst

Pieter Egberts de vader van Egbert Peters was rond 1700 getrouwd met Trijntje Werners. Na haar overlijden trouwde hij op 23 maart 1710 in Kolderveen met Marchje Ernst, de moeder van Egbert.
Marchjen kwam uit Paasloo.

dinsdag 28 oktober 2014

Doop Trijntje Koops

Trijntje Koops werd op 20 december 1711 gedoopt in Eesveen.
Haar vader was Coop Jans en haar moeder was Anna Bloemen.

maandag 27 oktober 2014

Doop Egbert P(i)eters

Egbert P(i)eters werd gedoopt op 28 januari 1711 in Kolderveen.
Zijn ouders waren Pieter Egberts en Marchje Ernst.

zondag 26 oktober 2014

Huwelijk Egbert Peters en Trijntje Koops

De ouders van Jantien Egberts, Egbert Peters en Trijntje Koops, trouwden op 17 oktober 1734 in Steenwijk.
Egbert kwam uit Kolderveen, maar woonde in Eesveen. Trijntje woonde ook in Eesveen.

zaterdag 25 oktober 2014

vrijdag 24 oktober 2014

Doop Hermen Hendriks

Hermen Hendriks werd gedoopt op 2 februari 1727 in Kallenkote.
Zijn vader was Hendrik Herms.

woensdag 22 oktober 2014

Overlijden Egbert Harmens

Egbert Harm(en)s overleed op 73-jarige leeftijd op 8 februari 1840 in Uffelte.
Zijn dood werd bij de gemeente Havelte aangegeven door schoenmaker Jacob Jans Schoemaker en zij buurman Karst Jans Jonkers.

dinsdag 21 oktober 2014

Overlijden Grietje Geerts Tuin

Grietje Geerts Tuin overleed op 52-jarige leeftijd op 16 mei 1818 in Uffelte.
Haar dood werd bij de gemeente Havelte aangegeven door haar buren Jan Jans Jonker en Steven James.

maandag 20 oktober 2014

Doop Grietje Geerts Tuin

Grietje Geerts Tuin werd gedoopt op 19 mei 1766 in Uffelte.
Haar vader heette Geert Jans Tuin en haar moeder heette Marchje Jans.

zondag 19 oktober 2014

Doop Egbert Harmens

Egbert Harmens werd gedoopt op 24 augustus 1766 in Kallenkote door dominee Rotterdam.
Zijn ouders waren Hermen Hendriks en Jantien Egberts.

zaterdag 18 oktober 2014

vrijdag 17 oktober 2014

doop Goosen Hermsen

Goosen Hermsen werd gedoopt op 18 december 1681 in Nieuwleusen.
Zijn ouders waren Hermen Egberts en Fennigjen Goosems.

donderdag 16 oktober 2014

Huwelijk Goossen Hermssen en Trijntje Berends

De ouders van Berend Gosens, Goossen Hermssen en Trijntjen Berends, trouwden op 5 februari 1717 in Nieuwleusen.
Berend kwam uit Nieuwleusen en Trijntje kwam uit den Hulst.

woensdag 15 oktober 2014

Doop Berend Gosens

Berend Gosens werd gedoopt op 20 februari 1724 in den Hulst.
Zijn vader heette Goossen Hermssen en zijn moeder heette Trijntjen Berends.

dinsdag 14 oktober 2014

Huwelijk Berent Gosens en Aaltjen Jans

Berent Gosens en Aaltjen Jans, de ouders van Gosen Berents, trouwden op 20 januari 1750 in Nieuwleusen.
Berent kwam van den Hulst en Aaltjen van de Veluwe.

maandag 13 oktober 2014

Doop Gosen Berents

Gosen Berents werd gedoopt op 23 april 1753 in Nieuwleusen.
Zijn ouders waren Berent Gosens en Aaltjen Jans.

dinsdag 7 oktober 2014

Overlijden Marchje Egberts Tuin

Marchje Egberts Tuin overleed op 58-jarige leeftijd op 3 april 1849 in Frederiksoord.
Haar dood werd bij de gemeente Weststellingwerf aangegeven door haar buren Jan Remijn en Johannes Hendrik Goedhart Schrikker.