vrijdag 28 februari 2014

Huwelijk Dirk Lubberts en Lijsbeth Frans

De ouders van Hermtjen Dirks, Dirk Lubberts en Lijsbeth Frans, trouwden in Steenwijk op 7 oktober 1668. Dirk Lubberts was weduwnaar van Harmtje Jans.
 Dirk en Lijsbeth kwamen uit Zuidveen.

donderdag 27 februari 2014

Doop Hermtjen Dirks

Hermtjen Dirks werd geboren in Zuidveen en op 11 december 1668 gedoopt in Steenwijk.
Haar ouders waren Dirk Lubberts en Lijsbeth Frans.

woensdag 26 februari 2014

Ondertrouw Jan Aarents en Hermtjen Dirks

De ouders van Dirk Jans, Jan Aarents en Hermtjen Dirks, gingen op 19 maart 1693 in Steenwijkerwold in ondertrouw. Wanneer en waar ze getrouwd zijn, is niet bekend.
Jan Aarents kwam uit Steenwijkerwold en Hermtjen Dirks kwam uit Zuidveen.

dinsdag 25 februari 2014

Merrigjen Klasen

Merrigjen Klasen werd rond 1705 in Paasloo geboren. Ze was een dochter van Claes Dirks Knollenboer en Aaltje Jans.
Rond 1722 trouwde ze met Dirk Jans en op 31 juli 1734 trouwde ze in Oldemarkt met Volken Harmensz.
Ze overleed 1749 in IJsselham.

(bron: http://www.huismangenen.nl/stamboom.php?person_id=I255&spouse_id=I254 )

Hervormde Kerk Paasloo

maandag 24 februari 2014

Doop Dirck Jans

De vader van Geesjen Dirks, Dirck Jans, werd gedoopt op 23 januari 1701 in Steenwijk.
Zijn ouders waren Jan Aarents en Hermtjen Dirks.
Dirck Jans trouwde rond 1722 met Merrigjen Klasen.

zaterdag 22 februari 2014

Overlijden Geesjen Dirks

Geesjen Dirks overleed op 90-jarige leeftijd (volgens akte 89-jarige) op 8 februari 1823 in IJsselham.
Haar man Peter ten Noord was toen al overleden.
Haar dood werd bij de gemeente Oldemarkt aangegeven door haar buren Roelof Venebos en Andries van Veen.

vrijdag 21 februari 2014

Doop Geesjen Dirks

Geesjen Dirks werd gedoopt op 25 mei 1732 (Pinksterzondag) in Paaslo.
Haar vader heette Dirk Jansz en haar moeder heette Merrigjen Klasen.
Getuige was Trijntjen Jansz.

donderdag 20 februari 2014

Doop Peter Jans Noort

Peter Jans Noort werd op 26 januari 1727 in Paaslo gedoopt.
Zijn vader was Jan Peters.
De dooppeet was Willempjen.

woensdag 19 februari 2014

dinsdag 18 februari 2014

Geboorte en doop Hilligien Jans Staphorst

Hilligien Jans Staphorst werd op 22 maart 1759 geboren en ze werd op 1 april 1759 gedoopt in Paaslo.
Haar ouders waren Jan Jans Staphorst en Lammegien Jans.

maandag 17 februari 2014

Geboorte en doop Jan Pieters ten Noort

Jan Pieters ten Noort werd op 7 maart 1757 geboren en op 13 maart 1757 werd hij gedoopt in IJsselham.
Zijn ouders waren Peter Jans Noort en Geesjen Dirks.

zaterdag 15 februari 2014

Foeck Janckes Fockema

Foeck Janckes Fockema was de moeder van Jancke Douwes Douma.
Ze werd rond 1365 geboren in Langweer. Haar ouders waren Jancko Fockema en Beyk.
Ze trouwde rond 1383 met Douwe Douwes (Douwama van) Ockinga.

( bron : http://www.genealogieonline.nl/stamboom-jellema )

vrijdag 14 februari 2014

Douwe Douwes (Douwama van) Ockinga

Douwe Douwes (Douwama van ) Ockinga (ook wel Ockema) was de vader van Jancke Douwes Douma.
Hij werd rond 1351 in Langweer geboren en trouwde rond 1383 in Langweer met Foeck Janckes Fockema (ook wel Fockama of Fokkema).

( bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster )donderdag 13 februari 2014

Jancke Douwes Douma

De vader van Tjesse Janckes Douma, Jancke Douwes Douma, werd rond 1383 in Langweer geboren.
Zijn ouders waren Douwe Douwes (Douwama van) Ockinga en Foeck Janckes ( Fueck) Fockema (Fockama).

(bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster )

Jancko Douwama woonde op Fockemastate te Langweer.
Als Vetkoper valt hij in 1463 samen met Gale Galema de Albada's te Irnsum en Akkrum aan (GJB 1997-172).
Genoemd in OFO I-214 d.d.24-9-1473 over de nalatenschap van Ath van Bonninga.
(uit: http://www.simonwierstra.nl/Harinxma2.htm )


woensdag 12 februari 2014

dinsdag 11 februari 2014

Botte Tjesses Douwama

Botte Tjesses Douwama werd rond 1450 in Jislum geboren.
Zijn vader was Tjesse Janckes Douma (Douwama).
Rond 1475 trouwde hij in Joure met Abcke (Oeninga) Oenema.

( bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster )


Ferwerderadeel
maandag 10 februari 2014

N. Bottesdr Douma

Botte Gosses Schroetsma was getrouwd met N. Bottesdr. Douma. Deze dochter werd rond 1495 in Goïngarijp geboren. Haar ouders waren Botte Tjesses Douwama en Abcke (Oeninga) Oenema.

( bron : http://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster )

Klokkenstoel Goïngarijp

zondag 9 februari 2014

Botte Gosses Schroetsma

Botte Gosses Schroetsma, de vader van Tyemck Bottesdr Schroetsma, werd rond 1495 in Garijp geboren. Hij was een zoon van Gosse Montes Schroetsma.

(bron : http://www.genealogieonline.nl/stamboom-jellema )

donderdag 6 februari 2014

Stijntje Wopckes

Stijntje Wopckes was de echtgenote van Evert Sjoerdts Haxta.
Ze werd rond 1600 geboren in Oostermeer.
Haar ouders waren Wopcke Hylckes en Neeltje Aedes.

(bron : http://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster/)

Oostermeer

woensdag 5 februari 2014

Beatrix (Bauck) Hiddema

Beatrix (Bauck) Hiddema was getrouwd met Agge Sybrandts van Walta.
Ze was een dochter van Bocke Hiddema . Ze werd rond 1415 geboren in Bozum.


St.-Martinuskerk Bozum


dinsdag 4 februari 2014

Sybrandt Agges van Walta

Sybrandt Agges van Walta was de vader van Agge Sybrandts van Walta.
Hij werd rond 1385 in Bozum geboren en stierf rond 1445.
Zijn vader is waarschijnlijk Aggha Hessels Walta.

(http://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster/I24183.php)


Het Walta-slot

maandag 3 februari 2014

Agge Sybrandts van Walta

Agge Sybrandts van Walta, de vader van Watze Agges van Walta, werd rond 1415 in Bittens geboren.
Zijn ouders waren Sybrandt Agges van Walta en een dochter van Jongama.
Hij trouwde rond 1445 in Schraard met Beatrix (Bauck) Hiddema.
Op 8 juli 1475 overleed hij in Schraard.

( http://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster/I24183.php)

zondag 2 februari 2014

Watze Agges van Walta

Watze Agges van Walta was de vader van Syts Watzesdr van Walta. Hij werd rond 1445 in Schraard geboren. Zijn vrouw heette Auck ?.
Zijn ouders waren Agge Sybrandts van Walta en Beatrix (Bauck) Hiddema.zaterdag 1 februari 2014

Sijts Watzesdr van Walta

Sijts Waztesdr van Walta was getrouwd met Siurd van Aylva.
Zij werd rond 1465 geboren in Schraard. Haar ouders waren Watze Agges van Walta en Auck ?.

( uit: Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel, uit oude ..., Volume 1
 Door Montanus Haan Hettema,Arent van Halmael,Hendrik van Rijn)