zondag 30 juni 2013

Doop Lutgertje Klazen

Lutgertje Klazen werd gedoopt op 3 januari 1706 in Wolvega.
Haar vader was Claes Jans(en) en haar moeder Trijntje Cleijenborg.

zaterdag 29 juni 2013

Heerma Hiddes

Heerma Hiddes werd gedoopt in juli 1698 in Zuidveen.
Zijn vader was Hidde Douwes en zijn moeder was Aaltje Assuerus.
Heerma was van beroep opzichter bij de molen van Oosterwolde.


vrijdag 28 juni 2013

Huwelijk Herema Hiddes en Lutgertje Klazen

"Herema Hiddes en Lutgertje Klazen waren de ouders van Klaas Herema. Zij trouwden op 3 juni 1725 in Wolvega.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega Sonnega Nijelamer Nijeholtwolde
1687-1811
Inventarisnr.: DTB 778
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar)

donderdag 27 juni 2013

Catharina Annes

Wanneer Catharina Annes geboren is en wie haar ouders waren, weet ik niet. Volgens Tresoar is ze gestorven op 3 november 1806 in Wolvega.

(Bron:
Tresoar
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Gemeente Weststellingwerf, register van overledenen 1806-1811, van 1806-1807
ook Aengwirden, Ooststellingwerf en Schoterland
Inventarisnr.: DTB 768
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal)

woensdag 26 juni 2013

Doop Klaas Heeres (Herema)

(Nij)klaas Heeres (Herema) werd op 2 november 1727 in Steenwijkerwold geboren.
Zijn vader was Herema Hiddis en zijn moeder Lutgertje Nijklaas.

dinsdag 25 juni 2013

Huwelijk Klaas Heroma (Heeres) en Catharina (Kaatje) Annes

De vader en moeder van Anne Klazes Heroma, Klaas Heroma en Catharina Annes, trouwden op 19 januari 1749 in Noordwolde.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Noordwolde Boyl 1729-1811
Inventarisnr.: DTB 770
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar)

maandag 24 juni 2013

Overlijden Johanna Klazen Köpfer

Johanna Klazen Köpfer overleed op 71-jarige leeftijd op 2 november 1826 in Wolvega. Ze was daar winkelierster.
Haar dood werd door haar buren bakker Roelof Roelofs Posthumus en timmerman Roelof Koops IJben bij de grieternij Weststellingwerf aangegeven.

zondag 23 juni 2013

zaterdag 22 juni 2013

Geboorte en doop Johanna Klazes Köpfer

Johanna Klazes Köpfer werd op 8 juli 1755 in Wolvega geboren en ze werd daar op 13 juli 1755 gedoopt.
Haar vader en moeder waren Klaas Hanzes Köpfer en Anna Hendriks Terweel.


vrijdag 21 juni 2013

Anne Klazes Heeroma

Volgens de overlijdensakte was Anne Klazes Heeroma 73 jaar toen hij op 15 mei 1823 in Wolvega overleed. Hij zou dus in 1749 of 1750 geboren zijn en volgens de akte in Noorwolde.
Hij was winkelier in Wolvega en zoon van Klaas Heroma en Catharina Annes.
Zijn dood werd door de buren bakker Roelof Roelofs Posthumus en schoolonderwijzer Pieter Berkenbosch aangegeven bij de Gemeente Weststellingwerf.

donderdag 20 juni 2013

Huwelijk Anne Klazes Heeroma en Johanna Klazes Köpfer

De ouders van Anna Annes Heeroma waren Anne Klazes Heeroma (Herema) en Johanna Klazes Köpfer.
Zij trouwden op 19 mei 1776 in Wolvega.


(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega Sonnega Nijelamer Nijeholtwolde
1687-1811
Inventarisnr.: DTB 778
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar)

woensdag 19 juni 2013

Huwelijk Cornelis Pieters en Pietertjen Hendriks

De ouders van Aaltje Kornelis, Cornelis Pieters (Pytters) en Pietertjen (Pytje) Hendriks, trouwden op 21 november 1734 in Langezwaag.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude 1723-1811
Inventarisnr.: DTB 564
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar)

Hervormde kerk Langezwaag

dinsdag 18 juni 2013

Overlijden Aaltje Kornelis

Aaltje Kornelis overleed volgens de overlijdensakte op 78-jarige leeftijd op 24 januari 1819 te Wolvega. Ze zou dus in 1740 of 1741 geboren moeten zijn. Ze was gedoopt in 1744.
Haar dood werd bij de Burgerlijken stand der Grietenij Stellingwerf Westeinde Provincie Vriesland aangegeven door haar buren Roelof Jans Hof en Hendrik Jakobus Oosterhof.

maandag 17 juni 2013

Doop Aaltje Kornelis

Aaltje Kornelis werd gedoopt op 22 augustus 1744 in Oudehorne.
Haar vader was Cornelis Pytters en haar moeder Pietertje Hendriks.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Hoornsterzwaag, Jubbega, Schurega en Oude- en Nieuwehorne, doop
1728-1811
Inventarisnr. : DTB 601)


Klokkestoel Oudehorne

zondag 16 juni 2013

Sipke Gerritsen

Wanneer Sipke Gerritsen geboren is, weet ik niet. Volgens Tresoar was hij 65 jaar toen hij op 30 januari 1809 in Steggerda overleed, dus hij zou ongeveer in 1743 of 1744 zijn geboren.

(Bron:
Tresoar
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Grietenij Ooststellingwerf, register van overledenen Aengwirden, Schoterland en
Oost- en Weststellingwerf 1806-1810
Inventarisnr.: DTB 546)

zaterdag 15 juni 2013

Huwelijk Sipke Gerritsen en Aaltje Kornelis

De ouders van Gerrit Sipkes de Vries, Sipke Gerritsen en Aaltje Kornelis, trouwden op 1 april 1771 in Hoornsterzwaag.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Hoornsterzwaag Jubbega Schurega Oudehorne
Nieuwehorne 1729-1811
Inventarisnr.: DTB 601)

Hervormde kerk Hoornsterzwaag

vrijdag 14 juni 2013

Geboorte en doop Anna Annes Heeroma

Anna Annes Heeroma werd geboren op 14 november 1784 in Wolvega en ze werd daar gedoopt op 28 november 1784.
Haar vader was Anne Klazes Heeroma en haar moeder was Johanna Klazes Köpfer.

woensdag 12 juni 2013

Overlijden Gerrit Sipkes de Vries

De geboortedatum van Gerrit Sipkes de Vries heb ik niet, maar hij moet volgens zijn overlijdingsakte in 1775 in Boijl geboren zijn.
In diezelfde akte worden zijn ouders genoemd. Zijn vader Sipke Gerritsen en zijn moeder Aaltje Kornelis.
Gerrit Sipkes overleed op 53-jarige leeftijd op 4 juni 1828 in Oldeholtpade.
Zijn dood werd door de buren Lambert Gijsberts de Boer en Johannes Hoekstra bij de gemeente Weststellingwerf aangegeven.


maandag 10 juni 2013

Overlijden Feikjen Wybes

Feikjen Wybes overleed op 71-jarige leeftijd op 8 juli 1806 in Lippenhuizen.
Volgens Tresoar was ze gehuwd en liet ze twee kinderen na.

(Bron:
Tresoar
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Grietenij Opsterland, register van overledenen 1806-1811
Inventarisnr.: DTB 554
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal)

zondag 9 juni 2013

Huwelijk Pyter Sydses en Feikjen Wybes

De ouders van Popkjen Pieters de Vries, Pyter Sydses en Feikjen Wybes, trouwden op 17 augustus 1766 in Gorredijk.
Pyter Sydses kwam uit Lippenhuizen en Feikjen Wybes was afkomstig van Gerredijk.


(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Gorredijk 1699-1811
Inventarisnr.: DTB 559
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar)

zaterdag 8 juni 2013

Overlijden Albertje Roelofs

Albertje Roelofs overleed op 79-jaarige leeftijd op 9 mei 1812 in Wolvega.
Haar overlijden werd bij de Burgerlijken Staat van den Gemeente van Wolvega Departement Vriesland, Canton Oudeberkoop, aangegeven door haar schoonzoon Michiel Jurjens Walstra en haar buurman Egbert Gossen Bosman.

vrijdag 7 juni 2013

Doop Albertje Roelofs

De moeder van Roelof Sjoerds Hofstee was Albertje Roelofs. Zij werd gedoopt op 1 februari 1733 in Oldeberkoop. Haar vader heette Roelof Geerts. Hij woonde in Nijeberkoop.

donderdag 6 juni 2013

Doop Sjoerd Clazes

Sjoerd Clazes, de vader van Roelof Sjoerds Hofstee, werd gedoopt op 9 december 1734 in Donkerbroek.
Zijn vader heette Klaes Sjoerts.

woensdag 5 juni 2013

Naamsaanneming Hofstee

Na de dood van hun ouders, Roelof Sjoerds Hofstee en Popkjen Pieters de Vries, in 1811 kwamen de kinderen onder toezicht van hun oom Klaas Sjoerds Hofstee. Deze oom nam de naam Hofstee aan als familienaam voor zijn pupillen.

dinsdag 4 juni 2013

Overlijden Roelof Sjoerds Hofstee en Popkje Pieters de Vries

Roelof Sjoerds Hofstee overleed op 48-jarige leeftijd op 20 januari 1811 in Oldeholtpade en zijn vrouw Popkje Pieters de Vries overleed op 36-jarige leeftijd op 15 juni 1811 in Lippenhuizen. Haar dood werd bij de gemeente Opsterland aangegeven door haar broer Sieds Pieters en door haar buurman Tjalles Hylkes.

maandag 3 juni 2013

Koningsbergen

"Wanneer men wil weten waar Koningsbergen of Keuningsbargen is gelegen binnen de grenzen van Oldeholtpade dan wordt men, als het goed is, verwezen naar het gebied dat ligt ten zuiden van de Stellingenweg en ten oosten van de Vinkegavaartweg. Voor de herkomst van de naam "Koningsbergen" is nog geen verklaring gevonden. In een in 1805 uitgegeven Leeuwarder Courant lazen wij het bericht dat op 3 juni van dat jaar het landhuis "Koningsbergen" met bijbehorende bossen te koop werd aangeboden.Het complex werd op 15 oktober 1805 aangekocht voor een bedrag van 1150 goudguldens door het echtpaar Roelof Sjoerts Hofstee en Popkjen Pieters. In de koopakte wordt het gekochte omschreven als "een zeer aangenaamverblijf, Koningsbergen genaamd". De kaart van Eekhoff (1850) geeft aan dat dit landhuis eens moet hebben gestaan aan en ten westen van de eens zo belangrijke verbindingsweg tussen het oude Friesland en Drente, op circa 350 m. van de Stellingenweg. Er wordt wel eens beweerd dat hier op Koningsbergen in vroegere dagen een soort stins moet hebben gestaan. Te vergelijken met de Stins van Ter Idzard. Dit "voorname huis" zou volgens overlevering op de plaats van het landhuis hebben gestaan totdat het door brand werd verwoest. In verband hiermee is het waarschijnlijk interessant te weten dat het onderschrift van één van de vele door de bekende Amsterdamse reizende tekenaar Jacobus Stellingwerf gemaakte tekening luidt: "Het huis Lieuwenburg onder Oldeholtpade in de grietenij van Stellingwerf Westende, behorende den Heere Augustinus Lycklama à Nijeholt 1723" Geschiedkundigen veronderstellen echter dat in plaats van Oldeholtpade, Nijeholtpade moet worden gelezen en dat met "Lieuwenburg", "Leemburg" werd bedoeld, de stins die ooit aan de Vriesburgerweg in Nijeholtpade heeft gestaan en die in 1723 eveneens toebehoorde aan "den out Grietman Augustinus Lycklama à Nijeholt". Uit het Floreencohier van Oldeholtpade blijkt evenwel dat dezelfde Augustinus, toen nog Grietman van Opsterland, in 1700 te boek staat als de halve eigenaar van "eene Zaate Lants, streckende de Schene tot de Linde". Nu wil het geval dat het huis "Koningsbergen" binnen de kavelgrens van deze state was gelegen. Het zal toch niet zo zijn dat veronderstelling van de geschiedkundigen door de jaren heen niet juist is geweest en dat huize Lieuwenburg wel degelijk in Oldeholtpade heeft gestaan. Opgravingen zouden mogelijk een oplossing kunnen bieden, helaas is in het begin van de jaren '60 het gehele gebied rond het voormalige landhuis afgegraven. Alle sporen zijn daardoor naar alle waarschijnlijkheid weggewist. Wellicht zal nooit aan het licht komen of bovenstaande veronderstelling op waarheid berust. Van Augustinus Lycklama à Nijeholt kan nog worden verteld dat hij in 1670 werd geboren als zoon van de toenmalige grietman van Ooststellingwerf, Lubbert Piers Lycklama à Nijeholt. Hij overleed op 22 juni 1744 te Beets. Zijn stoffelijk overschot werdbijgezet in het familiegraf aldaar. Een imposante steen siert daar zijn laatste rustplaats. Dat er op Koningsbergen tegenstellingen bestonden komt misschien wel het duidelijkst naar voren uit het feit dat er daar tot in het begin van de 20e eeuw nog holbewoners woonachtig waren. De gebroeders Velt mogen wat dat betreft de laatsten worden genoemd. Eén van deze broers stond bekend als dichter van menig "schoon spotlied". Door de kinderen werden die op zeurderige wijs aangeheven bij het naar school gaan. De eenvoudige grafsteen van Marinus Velt onder de karakteristieke beukeboom op de oude begraafplaats in De Wandelbos houdt de herinnering aan deze typische dorpsfiguren in stand. Wanneer over Koningsbergen wordt gesproken mag zeker niet onvermeld blijven dat tot op de dag van vandaag het verhaal de ronde doet dat hier een veldslag tussen de Frieze legers en die van de Romeinen zou hebben plaatsgevonden in het jaar 28 na Chr.Helaas is er tot nu toe geen enkele aanwijzing waaruit ook maar op enigerlei wijze mag of kan worden afgeleid dat hier de wapens inderdaad hebben gekletterd."

 (bron: www.oldeholtpade.com)

zondag 2 juni 2013

Geboorte en doop Popkje Pieters de Vries

Popkje Pieters de Vries werd op 14 juli 1774 in Lippenhuizen geboren en ze werd daar op 31 juli 1774 gedoopt.
Haar ouders waren Pyter Sydses en Feykjen Wybes.

(Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik, doop 1747-1811
Inventarisnr. : DTB 566
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar)


zaterdag 1 juni 2013

Doop Roelof Sjoerds Hofstee

Roelof Sjoerds Hofstee werd op 29 augustus 1762 in Makkinga gedoopt.
Zijn vader was Sjoerd Klazes Hofstee en zijn moeder was Albertje Roelofs.
De ouders woonden in Middelburen.